Mreža OCD

Cilj projekta “Klikni zeleno” je da podigne kapacitete TOC-a i mreže partnera u istočnoj Srbiji da mogu aktivno da prate pripremu, usvajanje i praćenje lokalnih i nacionalnih politika iz oblasti životne sredine, kao i pregovaračkog poglavlja 27.

Mreža OCD okupljenih oko TOC-a imaće jasno definisan okvir za praćenje politika iz oblasti životne sredine, ali i kapacitet da zagovaraju veće uključenje građana u praćenje politika životne sredine i rada pregovaračke grupe za poglavlje 27.

U cilju javnog zagovaranja uspostaviće se jasan sistem za praćenje politika i izveštavanje kroz mrežu OCD.

Redovne aktivnosti koje će mreža organizacija civilnog društva okupljenih oko TOC-a realizovati tokom trajanja projekta su i povećanje svesti građana o neophodnosti očuvanja životne sredine. OCD iz istočne Srbije koje su uključene u dosadašnje aktivnosti našeg projekta: