Javni uvid u Plan detaljne regulacije postrojenja za preradu otpadnih voda iz proizvodnog pogona pivare „Heineken Srbija“ u Zaječaru

REPUBLIKA SRBIJA
GRADSKA UPRAVA GRADA ZAJEČARA

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), čl.56. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja  (Sl. glasnik RS, br.64/15

oglašava

JAVNI UVID POVODOM IZRADE NACRTA PLANA DETALjNE REGULACIJE POSTROJENjA ZA PRERADU OTPADNIH VODA IZ PROIZVODNOG POGONA PIVARE „HEINEKEN SRBIJA“ U ZAJEČARU

1. Javni uvid u Plan detaljne regulacije postrojenja za preradu otpadnih voda iz proizvodnog pogona pivare „Heineken Srbija“ u Zaječaru obaviće se u trajanju od 30 dana, od 17.12.2018. do 15.01.2019. godine.

Materijal se može pogledati svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove, ul. Krfska br.4 u Zaječaru, a obaveštenja se mogu dobiti na istoj adresi 1. sprat, kancelarija br. 4 od 07,30 do 15,30 časova.

Nacrt plana i izveštaj o strateškoj proceni uticaja su dostupni i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet strani Grada Zaječara.

Javna prezentacija će biti održana dana 24.12.2018. godine sa početkom u 12:00 časova u sali Skupštine grada, ulica Trg oslobođenja br. 1 u Zaječaru.

Primedbe na Nacrt plana detaljne regulacije fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi Gradskoj upravi Zaječar u Odeljenju za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove, ul. Krfska br.4 na 1. spratu kancelarija br.11, u toku trajanja Javnog uvida zaključno sa 15.01.2019. godine.

2. Javna sednica Komisije za planove na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom Javnog uvida biće održana dana 22.01.2019. godine, sa početkom u 13:00 časova u sali Skupštine grada, ulica Trg oslobođenja br. 1 u Zaječaru.

Javnoj sednici mogu da prisustvuju i usmeno obrazlože podnete primedbe fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja Javnog uvida.

3. Lice ovlašćeno od strane nadležnog organa za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Glavni urbanista dipl.inž.arh. Biljana Đergović.

Izvor: zajecar.info


« Prethodna


Sledeća »