GU Zaječar oglašava rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije postrojenje za preradu otpadnih voda kompanije “Heineken”

GRADSKA UPRAVA GRADA ZAJEČARA u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14 ), čl.36-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja

/// Više o tome »Prijava za trening o zelenoj ekonomiji GEAR

Smart kolektiv upućuje poziv svim zainteresovanim organizacijama civilnog društva u Srbiji koje se bave zelenom ekonomijom, zaštitom životne sredine, održivim razvojem i zelenim preduzetništvom da se prijave za učešće na dvodnevnom regionalnom treningu o zelenoj ekonomiji, koji će biti organizovan tokom septembra 2018. godine u Crnoj Gori. Trening organizuje FORS Montenegro u okviru projekta GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, na kojem je Smart kolektiv jedna od partnerskih organizacija.

/// Više o tome »U Boljevacu se planira izgradnja postrojenja za termički tretman drvne biomase i neopasnog otpada od drveta

/// Više o tome »


Poziv za učešće u akademiji cirkularne ekonomije

Privredna komora Srbije organizuje program obuke za mala i srednja preduzeća na temu cirkularne ekonomije, uz podršku EIT Climate-KIC i UNDP projekta “Climate Smart Urban Development”. Polaznici obuke naučiće kako da analiziraju trenutno stanje u kompaniji u pogledu efikasnosti procesa rada i korišćenja materijala.

/// Više o tome »